กิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาคอมพิวเตอร์ ปวช.2
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
วันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2550