LCCT เปิดโอกาสทางการศึกษามอบทุนเรียนดีให้กับเยาวชนทั่วจังหวัดลำปาง

ด้านสวัสดิการนักศึกษา LCCT ท่านผู้จัดการ อาจารย์สุธีรา จิวะสันติการ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประสงค์เรียนในสายวิชาชีพ เป็นจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นแนวทางที่ อาจารย์สุธีรา ยึดมั่นมาโดยตลอด ตามแนวนโยบายการดำเนินงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 "พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา" การคัดเลือกผู้เข้ารับทุนนั้นทางโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแนะแนวทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ฐานนะยากจน เข้ารับทุนการศึกษาในระดับ ปวช.1 - ปวช.3 และ ระดับ ปวส.1-ปวส.2 ในปีการศึกษา 2550 LCCT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปถึงเดือนมิถุนายน 2550


เสนอข่าวโดย : พิศาลศักดิ์ โชติคุนานนท์
ตรวจสอบข่าวโดย : จันทร์เพ็ญ เสียงดี:: LCCT ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคดิจิตอล สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก URS,UKAS ::
Copyright © 2006 Lampang College of Commerce and Technology (LCCT). All rights reserved.
Contact Me : webmaster@lcct.ac.th [ มีข้อเสนอแนะ ]